Om oss

Vi ska vara kundens förstaval avseende
rådgivning på fondmarknaden

Indecap står för independent capital och är en oberoende fondurvalsexpert. Affärsidén är att lotsa investerarna till de bästa fondvalen och löpande anpassa placeringarna till rådande marknadsförutsättningar.

Med hjälp av en väl underbyggd strategi bevakar Indecap ständigt fondförvaltarna och deras resultat. Indecaps rådgiv­ning förpackas i portföljer och tillgångarna allokeras till under­liggande fondförvaltare. Därmed ges investerare möjlighet att utan egen bevak­ning alltid vara investerade hos de förvaltare som enligt Indecaps analyser är de bästa inom respek­tive placeringsinriktning. Verksamheten står under tillsyn av Finans­inspektionen.

Indecap ägs av en majoritet av Sveriges sparbanker samt bolagets grundare och anställda.

Bästa möjliga resultat

Indecap är skyldig att eftersträva bästa möjliga resultat vid placering av order för fonds eller förvaltad portföljs räkning. Härmed avses bolagets skyldighet att vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för de fonder och portföljer bolaget förvaltar med beaktande av ett antal faktorer, såsom pris, kostnad, snabbhet, sannolikhet för utförande och avveckling, storlek och art samt andra väsentliga förhållanden.

Organisation

367 års samlad erfarenhet av
fonder och investeringar.

Hållbarhet

Läs om Indecap Fonders hållbarhetsarbete här. På Indecap Fonders hemsida hittar du även faktablad för respektive fond där det också finns information om hållbarhet.

Policy för ersättning och incitament – Indecap AB

Kika in på vårt