Fonder & Hållbarhet

 

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Redogörelse för huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

 

Här nedan hittar du hållbarhetsrelaterade upplysningar för finansiella produkter som uteslutande placerar i fonderna Indecap Guide 1 och/eller Indecap Guide 2.

RTS Bilaga II – Hålbarhetsrelaterad förköpsinformation

EU-regelverket ställer krav på att lämna hållbarhetsrelaterade upplysningar för finansiella produkter, vilket en diskretionär portfölj utgör. Eftersom detta är en diskretionär portfölj sker de främjande egenskaperna i de fonder eller finansiella instrument som portföljen investerar i. Denna portfölj som är exponerad både mot aktiemarknad och räntemarknad har inte hållbar investering som mål, men kommer ändå att göra hållbara investeringar. En hållbar investering bidrar till minst ett miljömål eller ett socialt mål, samtidigt som investeringen ska följa praxis för god styrning och inte för orsaka betydande skada för något annat hållbarhetsmål. FN:s 17 globala mål har använts för att identifiera miljö och sociala mål.

Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper. Våra hållbarhetsindikatorer är valda utifrån Agenda 2030 och de globala målen för en hållbar utveckling. Indikatorerna är utformade så det går att mäta de framsteg som görs för att nå dessa mål.

Fondportföljen främjar miljörelaterade egenskaper genom att investera i företag som arbetar för att bekämpa klimatförändringar, dvs mål 13. Det globala arbetet för att uppnå mål 13 och bekämpa klimatförändringarna konkretiseras i framför allt Parisavtalet. Indikator 1: alla våra investeringar ska ha en tydlig plan för att uppnå Parisavtalet genom att sätta tydliga och mätbara mål. Sociala egenskaper främjas genom mål 5.5 Säkerställ fullt deltagande för kvinnor i ledarskap och beslutsfattande. Indikator 2: Fondbolaget följer upp den procentuella fördelningen mellan män och kvinnor i bolagens styrelser. Fondportföljen främjar också miljö och sociala egenskaper genom att hållbarhet genomsyrar bolagsstyrningen i de bolag fonden investerar. Detta främjas genom att fondbolaget på bolagsstämmor endast röstar för ersättningsprogram som inkluderar hållbarhetskriterier, indikator 3.

Förutom det främjar fondportföljen dessa egenskaper genom att avstå eller kraftigt begränsa investeringar i verksamheter som vi bedömer är skadliga för miljön och den biologiska mångfalden. För att främja sociala egenskaper så begränsar eller avstår fondportföljen från investeringar i produktion och distribution av varor som kan vara skadliga för människor. Fondportföljen investerar inte heller i företag som bryter mot, FN:s Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag eller FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

Investeringsstrategi. Fondens analytiker tar fram ett univers av potentiella investeringar utifrån de förvaltare de anser vara bäst lämpade för fondportföljen. Utifrån detta skapade univers väljs sedan bolag ut helt utifrån ESG-kriterier. På detta sätt är hållbarhetsanalys en väl integrerad del av portföljförvaltarnas investeringsanalys. Fondportföljen tillämpar hållbarhetskrav i form av en exkluderingsstrategi vilket innebär att de bolag som inte uppfyller kraven för ansvarsfulla investeringar inte får ingå i fondportföljen. Vad som gäller i detta avseende framgår ovan under rubriken ”På vilket sätt orsakar inte de hållbara investeringar som den finansiella produkten är tänkt att delvis göra någon betydande skada för några miljörelaterade eller sociala mål för hållbar investering”. De exkluderingar som följer av detta är bindande för fondbolaget vid fondportföljens förvaltning.

Fondbolaget väljer aktivt för portföljens del in bolag som främjar de miljö och sociala mål som fonden aktivt arbetar för. Fondportföljen väljer även bort vissa produkter och tjänster som bedöms löpa stor risk att ha negativa effekter på omvärlden och som är oförenliga med fondbolagets roll som ansvarsfull investerare. Fondbolaget bedriver även för fondens räkning ett påverkansarbete som omfattar dialoger med företag, röstning på bolagsstämmor samt arbete i valberedningar. För mer information se Policy för aktieägarengagemang och ansvarsfulla investeringar samt fondens informationsbroschyr.

Andel av investeringar. Portföljen har som målsättning att 80 % av fondens värde utgörs av investeringar som är anpassade till de miljörelaterade och sociala egenskaper beskrivna ovan. Återstående 20 % kommer varken vara anpassat till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna eller anses som hållbara investeringar och består främst av likvida medel.

Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål. Produkten kommer ändå att göra hållbara investeringar. En hållbar investering bidrar till minst ett miljömål eller ett socialt mål, samtidigt som investeringen ska följa praxis för god styrning och inte för orsaka betydande skada för något annat hållbarhetsmål. FN:s 17 globala mål har använts för att identifiera miljö och sociala mål.

Att inte orsaka betydande skada. Samtidigt som den hållbara investeringen ska bidra till minst ett miljö- och/eller socialt mål får investeringen inte orsaka betydande skada (engelska: Do No Significant Harm, DNSH), avseende något av de övriga globala målen. För att säkerställa att en verksamhet inte orsakar betydande skada får inga strida mot Indecap Fonders exkluderingskriterier.

Riktlinjer och vägledande principer. Fondportföljen investerar inte i företag som bryter mot OECD:s riktlinjer för multinationella företag eller FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Riktlinjerna respektive principerna reglerar hur globala företag bör bete sig när det gäller sysselsättning, arbetsmiljö, mänskliga rättigheter, facklig organisering, beskattning och kultur som ämnar att bekämpa bland annat brott mot mänskliga rättigheter, korruption och mutor.

Hållbara investeringar. Fondportföljen avser att göra hållbara investeringar vilket innebär att investeringen på ett positivt sätt bidrar till att miljö och sociala frågor främjas.

Portföljen främjar miljörelaterade egenskaper genom att investera i företag som arbetar för att bekämpa klimatförändringar, dvs mål 13. Det globala arbetet för att uppnå mål 13 och bekämpa klimatförändringarna konkretiseras i framför allt Parisavtalet. Indikator 1: alla våra investeringar ska ha en tydlig plan för att uppnå Parisavtalet genom att sätta tydliga och mätbara mål. Sociala egenskaper främjas genom mål 5.5 Säkerställ fullt deltagande för kvinnor i ledarskap och beslutsfattande. Indikator 2: Fondbolaget följer upp den procentuella fördelningen mellan män och kvinnor i bolagens styrelser. Fondportföljen främjar också miljö och sociala egenskaper genom att hållbarhet genomsyrar bolagsstyrningen i de bolag fondportföljen investerar. Detta främjas genom att fondbolaget på bolagsstämmor endast röstar för ersättningsprogram som inkluderar hållbarhetskriterier, indikator 3.

Exkluderingskriterier. Fondportföljen främjar miljörelaterade egenskaper genom att avstå eller begränsa sina investeringar kraftigt i verksamheter som vi bedömer är skadliga för miljön och den biologiska mångfalden, genom att investeringar i utvinning av fossila bränslen begränsas kraftigt. För att främja sociala egenskaper begränsar eller avstår portföljen investeringar i produktion av alkohol och tobak, vapen, kontroversiella vapen, kommersiell spelverksamhet samt pornografi i enlighet med Indecap Fonders policy för ansvarsfulla investeringar.

SBT. Fondportföljen investerar även i företag som har satt vetenskapligt baserade klimatmål (Science Based Target, SBT). SBT Initiative (SBTi) är ett initiativ som ger företag stöd för att sätta klimatmål i linje med vetenskapliga modeller i syfte att klara målsättningarna i Parisavtalet. Parisavtalet är ett globalt klimatavtal som syftar att begränsa den globala uppvärmningen genom att minska utsläppen av växthusgaser.

Praxis för god styrning. Samtliga fondportföljens investeringar följer praxis för god styrning genom att samtliga av portföljens tillgångar inte strider mot internationellt accepterade vedertagna konventioner och riktlinjer.

Påverkan. Fondportföljen främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att bolagets ägarpolicy som ger oss mandat att påverka investeringsobjekten i en främjande riktning genom att exempelvis rösta på bolagsstämmor, ingå i valberedningsarbete och att föra dialoger mot investeringsobjektens ledningar.

Huvudsakliga negativa konsekvenser: Indecap Fonder säkerställer också att inte främjandet av några miljörelaterade eller sociala egenskaper får negativa konsekvenser för andra hållbarhetsfaktorer genom att arbeta med Huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (engelska: Principal Adverse Impact, PAI), som handlar om hur verksamheten i ett företag negativt påverkar omvärlden, bland annat miljön, arbetsförhållanden och sociala villkor. Vid varje investeringsbeslut beaktar fondportföljen relevanta negativa konsekvenser.

Fondens analytiker tar fram ett univers av potentiella investeringar utifrån de förvaltare de anser vara bäst lämpade för portföljen. Utifrån detta skapade univers väljs sedan bolag ut helt utifrån ESG-kriterier. På detta sätt är hållbarhetsanalys en väl integrerad del av portföljförvaltarnas investeringsanalys. Fondportföljen tillämpar hållbarhetskrav i form av en exkluderingsstrategi vilket innebär att de bolag som inte uppfyller kraven för ansvarsfulla investeringar inte får ingå i portföljen. De exkluderingar som följer av detta är bindande för fondbolaget vid portföljens förvaltning.

Fondbolaget väljer aktivt för portföljens räkning in bolag som främjar de miljö och sociala mål som fondbolaget aktivt arbetar för. Portföljen väljer även bort vissa produkter och tjänster som bedöms löpa stor risk att ha negativa effekter på omvärlden och som är oförenliga med fondbolagets roll som ansvarsfull investerare. Fondbolaget bedriver även för fondportföljens räkning ett påverkansarbete som omfattar dialoger med företag, röstning på bolagsstämmor samt arbete i valberedningar. För mer information se Policy för aktieägarengagemang och ansvarsfulla investeringar.

Policyn för att bedöma praxis för god styrning i investeringsobjekten
Fondportföljens investeringar följer praxis för god styrning genom att bedöma om en verksamhet bedrivs enligt internationellt accepterade vedertagna konventioner och riktlinjer. Bland annat FN:s tio grundläggande principer. Förutom FN:s tio grundläggande principer, följer Indecap Fonder även OECD:s riktlinjer för multinationella företag, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter (på engelska: UN Guiding Principles for Human Rights, UNGP) och deras underliggande konventioner. För att bedöma praxis för god styrning beaktas också om ett företags verksamhet producerar kontroversiella vapen.


Indecap Fonder identifierar verksamheter med aktiviteter som kan anses strida mot internationella konventioner och riktlinjer eller som inte lever upp till praxis för god styrning. Dessa företag exkluderas från portföljens investeringsunivers.

Fondportföljen har som målsättning att minst 80% av portföljens värde utgörs av investeringar som är anpassade till de miljörelaterade och sociala egenskaper beskrivna ovan. Återstående investeringar, dvs maximalt upp till 20% kommer att investeras i annat som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna eller anses som hållbara investeringar. Denna del avser primärt de likvida medel som fonderna portföljen investerar i, använder som komplement och/eller riskbalansering och kan variera över tid. En viss andel likvida medel krävs för att hantera fondandelsägarnas nivåer som motsvarar bästa prestanda. 

Här beskriver vi de hållbarhetsindikatorer som vi använder för att mäta uppnåendet av varje miljörelaterad och social egenskap som främjas av fondportföljen. 

Kvinnor i bolagsstyrelsen: För att säkerställa fullt deltagande för kvinnor i ledarskap och beslutsfattande följer fondbolaget upp den procentuella fördelningen mellan män och kvinnor i bolagens styrelser.

SBT: Fonderna portföljen investerar i mäter andelen företag som har satt vetenskapligt baserade klimatmål (SBT) då alla våra investeringar ska ha en tydlig plan för att uppnå Parisavtalet genom att sätta tydliga och mätbara mål. 

Exkluderingskriterier: För att säkerställa att portföljen begränsar eller avstår investeringar i verksamheter som bedöms vara negativa för klimatomställningen och för samhället tillämpar portföljen nedanstående lägsta nivåer. Nivåerna mäts och relaterar till andelar av företagens omsättning.

 1. Investeringar i olje-och gasutvinning (5 %)
 2. Energiproduktion från kol (5 %)
 3. Investeringar i produktion av alkohol (5 %)
 4. Investeringar i produktion av tobak (5 %)
 5. Vapenproduktion (5 %)
 6. Kontroversiella vapen (0 %)
 7. Produktion av kommersiell spelverksamhet (5 %)
 8. Investeringar i produktion av pornografiskt material (5 %)
 9. Verksamheter som verifierats bryta mot internationella konventioner (0 %)

Praxis för god styrning: Indecap Fonder identifierar verksamheter med aktiviteter som kan anses strida mot internationella konventioner och riktlinjer eller som inte lever upp till praxis för god styrning. Dessa företag exkluderas från Indecap Fonders investeringsunivers.

Minimiandel för hållbara investeringar: Portföljen saknar minimiåtagande gällande hållbara investeringar. Portföljen kan ändå välja investeringsobjekt utifrån att det är en hållbar investering.

Påverkansdialog: Fondbolaget mäter antalet påverkansdialoger avseende hållbarhet samt följer upp resultatet och utvecklingen av dessa dialoger.

Huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI): PAI beaktas och registreras vid varje investeringsbeslut. 

Övervakning: Indecap Fonder kontrollerar kontinuerligt och följer upp att fonderna portföljen investerar i följer de bestämmelser som gäller och utfästelser som gjorts.  

Kvinnor i bolagsstyrelsen: För att säkerställa fullt deltagande för kvinnor i ledarskap och beslutsfattande följer fondbolaget upp den procentuella fördelningen mellan män och kvinnor i bolagens styrelser.

SBT: Fonderna portföljen investerar i mäter andelen företag som har satt vetenskapligt baserade klimatmål (SBT) då alla våra investeringar bör ha en tydlig plan för att uppnå Parisavtalet genom att sätta tydliga och mätbara mål. 

Hur exkluderingskriterierna beräknas: Indecap Fonder tar här hjälp ifrån dataleverantörens uppskattningar. Varje bolag följer samma process för estimering:

 1. Identifiera det troliga affärsområdet där omsättningen från den ekonomiska aktiviteten kommer ifrån.
 2. Identifiera hur stor andel just denna ekonomiska aktivitet står för i affärsområdet. Baseras på vilka andra produkter/tjänster som ingår i det specifika affärsområdet.
 3. All tillgänglig rapportering analyseras. Om det inte finns någon källa för att identifiera hur stor andel av intäkterna kan tänkas komma från det specifika ekonomiska aktiviteten, antas jämn fördelning mellan samtliga produkter/tjänster som kan ingå i det affärsområdet.

 

För att identifiera om ett bolag bryter mot FN:s tio principer (UN Global Compact) använder vi dataleverantörens bedömning. Bedömning baseras på hur allvarliga och omfattande kontroverser bolaget varit med om som kan bryta mot FN:s tio principer. Om ett bolag anses bryta mot någon av principerna gör Indecap Fonders hållbarhetsteam en analys av situationen och lyfter upp det till Indecaps kommitté för ansvarsfulla investeringar för en trolig avyttring av bolaget om vi inte kan se en tydlig förändringsvilja och plan.

Att inte orsaka betydande skada: Samtidigt som den hållbara investeringen ska bidra till ett av de globala målen får investeringen inte orsaka betydande skada, avseende något av de övriga globala målen. För att säkerställa att en verksamhet inte orsakar betydande skada får verksamheten inte: 1) vara involverad i framställandet av kontroversiella vapen 2) vara involverad i allvarliga pågående eller nyligen pågående kontroverser som kan leda till brott mot FN:s tio grundläggande principer (UN Global Compact), och 3) strida mot Indecap Fonders exkluderingskriterier.

Påverkan: mäts och registreras. 

PAI indikatorer (Principles Adverse Impact, Huvudsakliga negativa konsekvenser) som används vid investering:

Klimat och miljörelaterade indikatorer:

 • Utsläpp av växthusgaser.
 • Exponering mot företag verksamma inom fossila bränslen. 

Sociala indikatorer:

 • Brott mot FN:s tio grundläggande principer eller OECD:s riktlinjer för multinationella företag.
 • Ojämn könsfördelning i bolagens styrelser. 
 • Exponering mot kontroversiella vapen (antipersonella minor, klusterammunition, kemiska och biologiska vapen).

De datakällor vi använder för att uppnå de miljörelaterade och sociala egenskaper är data från vår dataleverantör. Data från dataleverantören ligger även till grund för att identifiera företag vi avstår att investera i. Samma datakällor används för att beräkna koldioxidavtrycket för fonderna som portföljen investerar i och säkerställa att företags framsteg avseende ett eller flera av FN:s hållbarhetsmål gynnas på något annat hållbarhetsmåls bekostnad, det som kallas huvudsakliga negativa konsekvenser (PAI).

Dataleverantörens metod och process för framtagande av data har kontrollerats vid utvärdering och val av dataleverantör.

Vi hämtar data direkt från dataleverantörens databas. Dataleverantören tillhandahåller rådata och Indecap Fonder har gjort egen tolkning av regelverkets beräkningsmetoder och beräknar data då det är tillämpligt. Data som av regulatoriska skäl måste lagras, sparas i en intern databas.

Därutöver analyserar Indecap Fonder själva hur fondbolagets påverkansdialoger framskrider.

När hållbarhetsdata för ett företag inte finns publikt tillgängliga, så behöver vår dataleverantör göra egna estimat, en uppskattning av hållbarhetsdata. Uppskattningar är till sin natur inte helt överensstämmande med de faktiska förhållandena, men dataleverantören har en tydlig process för hur estimeringen går till och uppskattningarna är därmed konsekventa.

Estimat kan påverka bedömningen av sociala och/eller miljörelaterade egenskaper till bolagens fördel eller nackdel. Indecap Fonders bedömning är att estimat är ett bättre riktmärke än ingen data alls.

Fonderna portföljen investerar i inkluderar i sitt due diligence-arbete både integrering av hållbarhetsrisker i investeringsbesluten, fondportföljens exkluderingslistor samt regelbundna screenings och uppföljningar på bolagsnivå. Fonderna portföljen investerar i integrerar hållbarhetsrisker i investeringsbesluten genom att förvaltarna utvärderar och analyserar investeringsobjekten där hänsyn tas till eventuella risker kopplade till hållbarhet och utifrån ett främjandeperspektiv avseende miljörelaterade och sociala egenskaper. Riskerna och egenskaperna analyseras baserat på om de bedöms kunna ha faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde över tid, skulle risken realiseras. 

Fondportföljen exkluderar investeringsobjekt i enlighet med portföljens exkluderingspolicy och befintliga innehav följs upp och stäms av löpande mot exkluderingslistor och avseende huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Ansvarig för identifiering och prioritering är vår hållbarhetsavdelning i samråd med ansvarig förvaltare. Arbetet följs upp av Indecap Fonders kommitté för ansvarsfulla investeringar samt styrelse och är föremål för återkommande revision.

Indecap Fonder ska avseende det kapital som förvaltas för kundernas räkning utöva en aktiv ägarroll på ett sådant sätt att ägarnas intressen beaktas och med syfte att uppnå bästa möjliga långsiktigt hållbara avkastning till andelsägarna.

Eftersom vi är övertygade om att samarbete med andra investerare ger större effekt, arbetar vi i stor utsträckning tillsammans med andra investerare och i förekommande fall andra relevanta intressenter.

Fondportföljens strategier för engagemang i investeringsobjekten följer av Indecap Fonders ägarpolicy. Detta innebär att fonderna portföljen investerar i nyttjar möjligheter att påverka investeringsobjektet genom att föra fram förslag på stämmor, rösta på stämmor, delta i valberedningsarbete, ingå i dialog med investeringsobjektets ledning för att ställa frågor, ställa krav eller på annat sätt påverka investeringsobjektet i en främjande riktning för miljörelaterade eller sociala egenskaper.

Har du några frågor om Indecaps hållbarhetsarbete är du varmt välkommen att kontakta Hedvig Svedin som är hållbarhetsansvarig på Indecap AB.
Indecaps fonder och vårt hållbarhetsarbete inom dessa fonder sköts av Indecap Fonder. Söker du information om detta hittar du det på Indecap Fonders hemsida.