Om oss

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Sparande i aktier innebär risk för stora kurssvängningar och därför rekommenderas en spartid överstigande fem år. Risker som kan förväntas förekomma för fonden och därmed dess andelsägare är bl. a marknadsrisk, branschrisk, företagsrisk, ränterisk, inflationsrisk, likviditetsrisk och valutarisk. För mer information om risk se respektive fonds informationsbroschyrer. Ta alltid del av respektive fonds faktablad och fondbestämmelser innan du gör en insättning.

Nivåer för relevanta risker kontrolleras löpande och följs upp tillsammans med utfall av regelbundna stresstester.

Riskfunktionen ska kontrollera att fonderna har en lämplig sammansättning av likvida tillgångar för att möta dessa åtaganden utan att detta medför stora kostnader för andelsägarna. För att göra detta ska Riskfunktionen dels föreslå lämpliga riskmått som ska övervakas och eventuellt limiteras.

Indecap har en beredskapsplan för hantering av  likviditetsrisker för att förbereda Indecap på olika handlingsalternativ om det uppstår en situation som riskerar Indecaps likvida ställning.
För att följa upp att riskmåtten samt limiter är lämpliga och tillräckliga genomför Riskfunktionen regelbundna stresstester som bland annat utgår från historiska åtaganden (framförallt utflöden) samt tillförlitlig data och antaganden om likviditeten i fondens tillgångar. Om stresstesterna indikerar att det finns behov av nya limiter eller nya riskmått föreslår Riskfunktionen i första hand nya limitbrev för fonden samt därefter informeras styrelsen om genomförda förändringar.

Beredskapsplanen aktiveras eller trappas upp (eskaleras) genom beslut av VD eller ordförande för styrelsen eller så snart vissa nedan beskrivna förutsättningar inträffar.

 

  • Likviditetsbufferten understiger den limit som styrelsen har fastställt plus 250000 SEK
  • Intäkterna beräknas falla eller fallit med 20 % från föregående kvartal