Om oss

Ersättning

Information om ersättningar i Indecap AB

Information i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ersättningspolicy i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning, FFFS 2011:1.

Bakgrund

Denna redogörelse har upprättats i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ersättningspolicy i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning, FFFS 2011:1. Redogörelsen innehåller information om ersättningsregler som antagits av styrelsen i Indecap AB. Indecaps ersättningsregler beskriver grunderna och anger principerna för hur rörliga, och i viss mån annat än rörliga, ersättningar som betalas ut till personer inom ramen för en anställning hos Indecap. I slutet av denna redogörelse lämnas även viss information om ersättningar som intjänats under räkenskapsåret.

Beslutsgång och ansvarsområden

Ersättningspolicyn i Indecap har innan den antogs av styrelsen lämnats till bland annat funktionerna för kontroll av risk, regelefterlevnad liksom till VD och vVD för synpunkter och kommentarer. Innan beslut om större förändringar av policyn fattas ska synpunkter inhämtas från åtminstone de funktionerna i företaget. Styrelsen har det övergripande ansvaret för att ersättningspolicyn tillämpas och följs upp.  Styrelsens beslut ska beredas av en VD som utsetts av styrelsen att ansvara för detta.

 

Allmänt om ersättningssystem i Indecap, samband mellan resultat och ersättning samt riskanalys

 

Indecaps avsikt är att ersättningspolicyn ska resultera i ersättningssystem som möjliggör för Indecap att attrahera och behålla kompetent och kvalificerad personal samtidigt som de är förenliga med och främjar en effektiv riskhantering och inte uppmuntrar till överdrivet risktagande. Reglerna om ersättningar inom Indecap skiljer därför i vissa delar mellan anställda som anses kunna påverka berört företags risknivå, ”risktagare”, och övrig nyckelarbetare med rörlig lön som inte, eller endast i liten utsträckning, bedöms kunna göra det. Vidare innehåller ersättningspolicyn bland annat regler som syftar till att uppnå långsiktighet, riskbalans och en sund balans mellan fast och rörlig ersättning.

Ersättningsreglerna ska säkerställa att bolagets totala rörliga ersättningar inte begränsar förmågan för bolaget att upprätthålla en tillräcklig kapitalbas eller att vid behov stärka kapitalbasen. Policyn innehåller bland annat i detta syfte regler om riskjustering och beaktande av kostnader för likviditetsbehov och kapital vid beräkning av storleken på beloppet som är tillgängligt för rörlig ersättning, uppskjuten utbetalning och bortfall av ersättning i vissa fall.

Inför antagandet av ersättningspolicyn har det genomförts en riskanalys avseende risken för att Indecaps ersättningssystem ska ge effekter i form av överdrivet risktagande som kan påverka bolagets risknivå. Riskanalysen omfattar dels Indecap som helhet och dess storlek och verksamhet i förhållande till övriga aktörer på de marknader där Indecap är verksam. Vidare beaktas hur Indecaps exponering för överdrivet risktagande bedöms kunna påverkas av ersättningssystemets utformning. Riskanalysen har legat till grund för beslut om vilka anställda som anses vara risktagare. Rörlig ersättning till sådan personal som identifierats som risktagare omfattas av mer restriktioner än för andra kategorier av anställda. Mot bakgrund av den övergripande riskanalysen har vid fastställandet av vilka anställda som omfattas av definitionen av risktagare beaktats bland annat förekomsten av och storleken på mandaten som anställda kan ha att genomföra affärer för ett bolags egen del samt andra arbetsuppgifter som exponerar bolaget eller fondandelsägarna för risker.

Indecap gör i samband med beslut för eventuell rörlig ersättning en kvantitativ samt kvalitativ bedömning i syfte att riskjustera avkastningen. Bedömningarna syftar till att motverka att ökat risktagande leder till högre ersättning, samt säkerställer att prestation och ersättning kopplas till den faktiska risknivån.

Ersättningsutskott

Ersättningssystem till anställda är styrelsens angelägenhet och ansvar liksom riskanalys, tillämpning och uppföljning. Inom styrelsen ska utses ett ersättningsutskott för ersättningsfrågor till anställda. Ersättningsutskottet bereder och följer upp frågor om ersättningssystem i bolaget och rapporterar till övriga i styrelsen samt utgör beredningsorgan för denna policy. Medlemmar i ersättningsutskottet får inte ingå i bolagets verkställande ledning.

Resultatkriterier risktagare

Rörlig ersättning skall vara kopplad till på i förhand bestämda och beslutade kvantitativa och kvalitativa mål. Vidare ska den rörliga ersättningen fastställas så att den maximeras i förhållande till den fasta ersättningen.

Rörlig ersättning ska räknas i antal månadslöner och kan uppgå till maximalt åtta månadslöner och utgörs av två huvudbeståndsdelar:

  • Personliga prestationer kan generera upp till två månadslöner.

I ett utvecklingssamtal ska personliga mål fastställas och ligga till grund för den anställdes bonus. VD gör i efterhand en bedömning av hur den anställde infriat de personliga målen och denna bedömning ligger till grund för eventuell rörlig ersättning baserad på personliga prestationer.

  • Återstående del av rörlig ersättning, max sex månadslöner, baseras på Indecap ABs resultat före skatt. Resultatet räknas i intervallet 5 mkr till 25 mkr. Resultatet upp till 5 mkr ska helt tillfalla ägarna. Den övre gränsen 25 mkr är Bolagets långsiktiga mål. Mellan dessa gränser ska den rörliga ersättningen linjärt följa resultatet och uppgå till en månadslön för varje intjänat resultat på 3,3 mkr upp till resultatet 25 mkr och där taket 6 månadslöner nås.

Resultatkriterier övriga nyckelarbetare

Övriga nyckelmedarbetare samt även personal som jobbar med försäljning kan erbjudas andra rörliga ersättningar enligt separata avtal. Dessa rörliga ersättningar får maximalt uppgå till tre månadslöner.

Principer för uppskjuten utbetalning m.m.

Enligt ersättningspolicyn ska minst 40 procent av den rörliga ersättningen skjutas upp för anställda som definierats som risktagare och vars rörliga bruttoersättning under ett visst
räkenskapsår uppgår till minst 100 000 kronor. Den uppskjutna ersättningen ska betalas ut under tre till fem år efter utgången av det ersättningsgrundande räkenskapsåret. Den del av den rörliga ersättningen vars utbetalning har skjutits upp ska falla bort helt eller delvis, om det i efterhand visar sig att en viss anställd, vars utbetalning skjutits upp, eller att Indecap inte uppfyllt resultatkriterierna som legat till grund för den beräknade ersättningen eller om det berörda bolagets ställning försämrats så att utbetalning inte är försvarbar med hänsyn till det berörda bolagets finansiella situation.

Under 2015 resultatfördes totalt för fasta respektive rörliga ersättningar inom kategorin risktagare (3 st) 1 987 tkr respektive 947 tkr. 568 tkr av den  rörliga ersättningen inom denna grupp har betalats ut under 2016 avseende 2015 samt 82 tkr av avseende innehållen bonus för 2012.

Under 2015 utföll ingen rörlig ersättning inom kategorin övrig nyckelarbetare (2 st).

Samtlig rörlig ersättning har riskbedömts och det har inte funnits några skäl för riskjustering av ersättningen.