Om oss

Likviditetsrisk

Likviditetsrisk

Styrelsen i Indecap har definierat likviditetsrisk som risken för att Bolaget inte kan fullgöra sina betalningsåtaganden på grund av brist på likvida medel eller att de kan fullgöras endast genom upplåning till avsevärt högre kostnad än normalt eller genom att tillgångar avyttras till kraftigt underpris.

Ansvarsfördelning

Styrelsen ansvarar för att bolaget finansiella risker (inklusive likviditetsrisker) identifieras, mäts, hanteras, kontrolleras och rapporteras inom Bolaget.

Styrelsen fastställer årligen bolaget Riskpolicy. Vidare fastställer styrelsen bolaget risktolerans och riskaptit avseende likviditetsrisker, samt bolaget likviditets- och finansieringsstrategi.

VD ska följa och regelbundet rapportera bolaget hantering av likviditetsrisker och likviditetsutvecklingen till styrelsen. För den löpande förvaltningen av likviditetsrisker ansvarar ekonomiansvarig.

Bolaget centrala riskkontrollfunktion ansvarar för löpande uppföljning och oberoende kontroll av bolaget egna placeringar och uppföljning av likviditetsrisker.

Likviditetsstrategi

För att minimera risken för likviditetsstörningar ska bolaget finansiering struktureras så att den är långsiktig, stabil och diversifierad. Det ska finnas en balans mellan långsiktiga tillgångar och skulder. Indecap ska alltid ha en tillräcklig likviditet för att klara en period om 90 dagar i ett stressat scenario.

Indecap ska ha en likviditetsreserv bestående av tillgångar som kan skapa likviditet på kort sikt till förutsägbara värden. Det ska vara tillgångar som är likvida på den privata marknaden och belåningsbara till kreditinstitut.

Beredskapsplan och stresstester

Indecap har fastställt en beredskapsplan för hantering av likviditetsrisker. Syftet med beredskapsplanen är att förbereda Indecap på olika handlingsalternativ om likviditetsutvecklingen får en ogynnsam utveckling. I beredskapsplanen beskrivs händelser som kan utlösa beredskapsplanen samt åtgärder för att förstärka likviditeten.

Indecap genomför stresstester regelbundet. Resultatet av stresstesterna utvärderas mot bolaget fastställda risktolerans och används för att anpassa bolaget strategier och riktlinjer.

Likviditetsreserv och finansieringskällor

Information om bolaget likviditetspositioner samt bolaget finansieringskällor som redovisas kvartalsvis enligt Finansinspektionens föreskrift om hantering och offentliggörande av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2014:21).

Likviditetsreserv

Informationen om Indecap ABs likviditetsreserv redovisas kvartalsvis i enighet med FFFS 2007:5. I enighet med Finansinspektionens författninsgsamling FFFS 2010:7 är ett företag skyldig att en avskild reserv av högkvalitativa likvida tillgångar som kan användas för att säkra företagets kortsiktiga betalningsförmåga vid bortfall eller försämrad tillgång till vanligtvis tillgängliga finansieringskällor.