Villkor för Guide

När du samtycker till villkoren ger du även ditt medgivande till att dina personuppgifter behandlas enligt beskrivningen i villkoren under punkten ”Behandling av dina personuppgifter”.

1. Inledning: Guide är en självbetjäningsprodukt genom vilken du kan hålla koll på ditt sparande. Guide samlar in upplysningar från dig avseende dina fonder, försäkringar och sparande för att ge dig en överblick. Guide erbjuds av Indecap AB, Kungsgatan 24, 111 35 Stockholm, org.nr. 556622–4480.

2. Innehållet i Guide: I Guide kan Kunden välja att nyttja olika tjänster via nedladdad app. Indecap meddelar vilka tjänster som vid var tid finns att tillgå och beslutar efter ansökan av Kunden vilka tjänster denne kan ansluta sig till. För vissa tjänster måste Kunden teckna särskilt avtal eller på andra sätt komma överens med Indecap om att nyttja.

3. Ev. placering av premiepension: Tillsammans med din Sparbank väljer du en sammansättning av Indecaps fonder. Baserat på den fördelning du väljer sker placering av kapitalet i Indecap Fonder AB:s fonder Indecap Guide 1 och Indecap Guide 2. Mer information om fonderna Indecap Guide 1 och Guide 2 finns att hämta på Pensionsmyndighetens hemsida. Fördelningen styr främst hur stor andel av kapitalet som är placerat i räntebärande placeringar och hur stor andel som är placerade i aktierelaterade placeringar. Om du som kund laddar ner Indecaps app för information om premiepension kommer Indecap AB att påminna dig om att du bör göra omplaceringar för att säkerställa att den ursprungliga fördelningen du valt behålls i linje med överenskommen nivå över tid samt vid eventuell vald risknedtrappning. Du ansvarar själv för att placeringar och omplaceringar sker. Indecap AB ansvarar inte för det ekonomiska resultatet av fondplaceringarna förutsatt att bestämmelserna i detta avtal uppfylls och att Indecap AB annars hanterat uppdraget med vederbörlig omsorg. Skulle Indecap AB av någon anledning inte ha möjlighet att föreslå placering i Indecap Fonder AB:s fonder kommer Indecap AB att meddela detta och rekommendera dig att kontakta Sparbanken för rådgivning om placering i andra fonder på Pensionsmyndighetens fondtorg.

4. Avgift: Det kostar inget att använda Guide och Indecap får endast införa en eventuell avgift för användningen av Guide med sex månades varsel.

5. Kontoinformationstjänster: För de fall Kunden använder Kontoinformationstjänster där information hämtas och sparas från extern part, exempelvis en Bank eller Försäkringsbolag så ansvarar inte Indecap för att informationen är korrekt. Indecap är inte ansvarig för skada som uppstår på grund av att extern kontoinformation är behäftad med något fel. Informationen kan sparas och delas med Indecaps ägare/samarbetspartners Sparbankerna om det behövs för att erbjuda kunderna service eller rådgivning.

6. Indecaps rätt att vidta kontrollåtgärder: Indecap har rätt att uppskjuta utförandet av uppdrag om det enligt Indecaps bedömning finns anledning att vidta särskilda åtgärder för att identifiera användaren eller verifiera uppdraget.

7. Avtalstid och uppsägning: Avtalet börjar gälla när Kunden har laddad ned appen och godkänt de allmänna villkoren för appen. Avtalet gäller därefter tillsvidare. Kunden har alltid rätt att säga upp avtalet till upphörande den dag Indecap erhållet en undertecknad uppsägning. Indecap har rätt att säga upp Avtalet med 14 dagars uppsägningstid. Om Kunden väsentligen åsidosatt sina skyldigheter, vid misstanke om obehörig utnyttjande eller om det enligt Indecaps uppfattning finns en påtaglig risk att Indecap och dess kunder genom att Indecap fortsättningsvis tillhandahåller produkten har Indecap rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande.

8. Behandling av dina personuppgifter: Indecap AB behandlar dina personuppgifter i första hand för att fullgöra de åtagande som dessa villkor reglerar. För att fullgöra dessa åtaganden krävs det även att personuppgifterna behandlas i datasystem hos företag och organisationer med vilka Indecap AB samarbetar i förhållanden som avser produkten. I andra hand kan dina personuppgifter behandlas för att Indecap AB ska fullgöra rättsliga åtagande. För bank som tillhandahåller information i systemet kan ett gemensamt personuppgiftsansvar föreligga. Du har alltid rätt till rättelse och radering av dina personuppgifter. Rätten till radering gäller dock endast då uppgifterna inte är nödvändiga för fullgörande av detta avtal eller annan rättslig grund. Du har dessutom rätt till dataportabilitet samt att kostnadsfritt, årligen, begära ut de uppgifter om dig som Indecap AB behandlar. Kontaktuppgifter till Indecap AB finns på www.indecap.se.

9. Villkorsändring: Indecap AB har rätt att ändra dessa villkor. Ändringarna träder i krafttidigast 14 dagar efter att du fått information om ändringarna. Godkänns inte ändringen, så kan avtalet sägas upp.

10. Överlåtelse av avtalet: Indecap har rätt att, helt eller delvis, överlåta Avtalet till sparbank om det kan ske utan att detta påverkar avtalad Tjänst.

11. Kundklagomål: Med klagomål avses att du som kund framfört ett konkret missnöje i ett enskilt ärende, avseende en finansiell tjänst eller produkt. Ett klagomål ska framställas skriftligen till Klagomålsansvarig (se nedan).Bekräftelse av mottaget klagomål lämnas så snart som möjligt och ett besked om när svar på klagomålet kan väntas lämnas inom 14dagar. Oberoende vägledning i klagomålsärenden kan erhållas från Konsumenternas Bank- och finansbyrå (www.konsumenternas.se) eller från din kommuns konsumentvägledning (mer info via dinkommun, eller via www.konsumentverket.se). Om ditt klagomål helt eller delvis avvisas har du möjlighet att få ditt ärende prövat i Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) eller i allmän domstol. ARNprövar dock inte ärenden som kräver muntlig bevisföring.

12. Språk och kommunikation: Avtalsvillkor och information, samt kommunikation med Indecap AB sker på svenska. Kommunikation kan ske via e-post, brev, telefon, telefax eller via Indecap AB:s hemsida.

13. Tillämplig lag: Svensk lag ska vara tillämplig och eventuell tvist ska avgöras av svensk domstol.

14. Indecap: Indecap ägs av majoriteten av Sveriges Sparbanker och därav har dessa banker ett ekonomiskt intresse i bolaget.

Bolaget Namn: Indecap AB (556622-4480) Säte: Kungsgatan 24, Stockholm Telefon: 08-411 37 70 E-post: info@indecap.se Hemsida: www.indecap.se

Indecap AB står under Finansinspektionens tillsyn, Förvaringsinstitut för tillgångar är Swedbank AB (publ). Compliance officer: Karin Sandberg, Klagomålsansvarig: Mats Lagerqvist