Information om behandling av personuppgifter

EU:s Dataskyddsförordning medför ett förstärkt skydd för privatpersoner vars personuppgifter behandlas av organisationer och ställer i sin tur en mängd krav på de organisationer som behandlar dessa.

Personuppgifter är all information som kan användas för att direkt eller indirekt kopplas till dig som person. Exempel på detta kan vara uppgifter så som namn och adress, men även personnummer, IP-adress, översikt över värdepappersinnehav, m.m.

Inom Indecap AB (556622-4480) behandlar vi som personuppgiftsansvarig personuppgifter om exempelvis våra kunder, anställda, konsulter, men även leverantörer och samarbetspartners. Vilka personuppgifter som behandlas beror bland annat på vilken kategori av registrerad du är (kund, leverantör, etc.), men även vilka tjänster du som exempelvis kund använder.

Uppgifterna hanterar vi i flera syften; bland annat för att kunna administrera vår kundrelation med dig, kunna svara på eventuella frågor från dig samt att nå ut med aktuell information om dina tjänster. Indecap värnar alltid om att upprätthålla ett högt integritetsskydd för kunder, leverantörer, samarbetspartners och anställda samt andra personer vars uppgifter behandlas inom ramen för vår verksamhet.

Dina uppgifter behandlas i de flesta fall för att kunna hantera och administrera vår avtalsrelation med dig, men vissa uppgifter behandlas även för att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser.

För att kunna leverera våra tjänster är det ibland nödvändigt för oss att dela dina personuppgifter med andra bolag som är samarbetspartners eller leverantörer till oss. Vi ställer samma krav på våra samarbetspartners som om vi själva behandlat uppgifterna.

Dina uppgifter lagras endast så länge du är kund, eller vi i övrigt har en avtalsrelation, och därefter i den omfattning som krävs för att kunna uppfylla för Indecap gällande regelverk samt kunna påvisa eventuell spårbarhet i andra sammanhang.

Dina personliga uppgifter hanteras enligt gällande sekretessbestämmelser och integritetsskyddsregler. Det innebär bland annat att dina inloggningsuppgifter hanteras på ett säkert sätt genom stark kryptering.

Indecaps mobilapplikation

När du använder Indecaps mobilapplikation krävs att du ger ditt medgivande till att applikationen får åtkomstbehörighet till ett antal funktioner i mobiltelefonen eller surfplattan. Dessa funktioner används för att förbättra användarupplevelsen när du använder applikationen. Funktionerna anropas endast vid behov under sessionen när du använder applikationen.

Mobilapplikationen använder analysverktygen Crashlytics och Fabric. Det data som spåras via verktygen används i syfte att förbättra användarupplevelsen. Exempelvis kan vi spåra och felsöka krascher för att kunna åtgärda problem snabbare. Inga personliga uppgifter såsom namn, personnummer, konton, kontakter, telefonnummer, adress, IP-adress eller liknande samlas in eller lagras. 

Dina rättigheter

Du har enligt Dataskyddsförordningen rätt att vända dig till oss och begära utdrag av dina personuppgifter som vi behandlar och information om bland annat ändamålen med behandlingen och vilka som mottagit personuppgifterna. Om uppgifterna vi behandlar är felaktiga har du rätt att vända dig till oss och att utan onödigt dröjsmål få dina personuppgifter rättade eller kompletterade. Du har även rätt att få dina uppgifter raderade, bland annat när de inte längre är nödvändiga med hänsyn till syftet eller om en behandling baseras på samtycke och du återkallat detta. Du har även rätt att få personuppgiftsbehandling begränsad, invända mot behandling samt att begära dataportabilitet. Du har även rätt att rikta klagomål till oss eller Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter behandlats i strid mot lagen.

Om du vill tillvarata dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen eller har andra frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter, vänligen kontakta Indecaps DPO via info@indecap.se.